fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

各處鄉村、各處例

0 226

唔講你唔知,香港人的婚宴酒宴都會是下午或晚上設宴,所謂四時供候八時入席.但原來上海北京人只可以在早上設宴,如果好似香港人晚上擺酒,只有是第二次的擺酒才在晚上擺酒,嘩!真是各處鄉村各處例,唔好攪錯.

wedding-event