fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

I.T New Arrival × 3

0 283

IT點 解 題 目 係 「 × 3 」 , 主 要 係 有 三 個 關 於 I.T  新 事 要 報 道 , 第 一 , 尖 沙 嘴 新 港 中 心 I.T , 將 由 一 樓 轉 陣 至 地 庫 , 佔 地 依 舊 地 大 , 但 會 加 重 Exhibition hall  感 覺 , 內  將 會 劃 分 了 一 格 格 不 同 主 題 的 立 方 體 , 分 佈 整 個 展 覽 館 一 樣 , 將 整 個 場 地 分 成 14 個 區 域 , 當 中 , 本 身 於 1 樓 「 自 立 門 戶 」 的 Tsumori Chisato , 將 會 被 納 入 I.T 之 內 , 增 加 內  的 購 物 元 素 , 既 然 講 開 TC , 最 近 它 們 亦 快 手 地 入 了 S/S 09 新 貨 , 當 中 最 愛 它 們 用 了 一 位 女 孩 作 主 角 , 很 有 「 幾 米 」 色 彩 , 用 色 亦 一 如 以 往 般 地 像 夢 遊 仙 境 。 既 然 逛 開 新 港 , 當 然 要 一 遊 小 記 偏 愛 至 極 的 mercibeacoup, , 同 樣 地 , S/S 09 新 貨 亦 已 經 抵 達 , 店 員 極 力 推 介 長 身 的 墨 綠 色 軍 褸 , 可  度 極 高 , 是 最 沒 有 「 花 臣 」 的 一 件 mercibeacoup, item 。

記 者 ︰ 吳 美 美
攝 影 ︰ 王 文 忠

26fo52p
I.T ( 2730 7681 )
地 址 ︰ 尖 沙 嘴 新 港 中 心 地 庫 LG01 & LG16-17 號 舖

( a ) Tsumori Chisato ( 2377 1056 )
地 址 ︰ 尖 沙 嘴 新 港 中 心 地 庫 LG01 & LG16-17 號 舖

( b ) mercibeacoup, ( 2735 3062 )
地 址 ︰ 尖 沙 嘴 新 港 中 心 一 樓 133-134 號 舖

資料來源:蘋果日報