fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

食物抵死俗語 – 肉類篇

0 243

炒 魷 魚   Fried Squid

【 解 釋 】 : 被 解 僱
【 出 處 】 : 以 前 廣 東 人 打 工 , 帶 埋 被 鋪 留 宿 , 被 炒 捲 被 鋪 走 人 , 形 狀 有 如 落 鑊 捲 起 既
魷 魚 , 故 稱 炒 魷 魚 。
【 例 子 】 : 老 闆 想 炒 我 魷 魚 , 等 我 遞 咗
封 辭 職 信 先 。

 

捉 黃 腳 雞   Catch Yellow Feet Chicken

【 解 釋 】 : 捉 姦 在 床
【 出 處 】 : 公 雞 腳 比 母 雞 腳 深 黃 , 醒 目 唔 易 捉 , 不 過 死 穴 係 鹹 濕 , 當 母 雞 出 現 , 公 雞會 飛 撲 上 前 作 勢 交 配 , 呢 個 時 候 公 雞 無 防 範 , 捉 雞 腳 手 到 擒 來 。

【 例 子 】 : 夠 膽 滾 ? 捉 佢 黃 腳 雞先 !

砌 生 豬 肉   Build Raw Pork

【 解 釋 】 : 做 假 證 據屈 人
【 出 處 】 : 「 生 豬 」 指 Charge , 解 落 案 控 告 , 粵 音 「 差廚 」 , 與 「 生 豬 」 音 近 , 稱 「 生 豬 肉 」 都 係 貪 順 口 , 更 加 生 動 。 「 砌 生 豬 肉 」 全 句 就 係 有 組織 明 屈 , 有 製 造 不 利 證 據
意思 。
【 例 子 】 : 佢 砌 我 生 豬 肉 , 我 無 做 過 , 我 係
枉 架 法官 大 人 。

 

 

大家覺得邊個最好?

 資料來源: 蘋果日報