Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Biore

性價比高的Biore防曬產品

對我來說, 防曬真的很重要; 無論陰睛, 我一年360天, 一定上防曬. 好多朋友, 都有買一啲名貴防曬, 幾百一枝.....但又因為貴, 所以慳住用 ~ 其實用的份量太少, 又或者買一枝, 用幾年....都係會令防曬效果大打折扣. 所以, 倒不如, 你買枝性價比高的, 好好地用.我本身, 都有貴價的, 又有平價的. 貴價的分別, 可能在於護膚成份更矜貴. 但發覺, 如只講防曬這功能, 平價的產品同貴價的一樣強 ~ 都冇令我曬傷.因為我窮,…