fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

《讀心術?》

0 178

woman of worlds

前幾晚有位朋友叫我隨意幫佢抽張牌估下佢當時諗緊咩,我同佢講: I’m a tarot reader, I read tarot, don’t read mind. 我唔係Patrick Jane, 唔識讀心術,但既然朋友叫到就即管同佢玩下,我抽咗呢隻Woman of Worlds. 由於抽既時候冇預設任何問題,所以我叫佢自己望住張牌感受下先。老實講,我鬼知佢諗緊乜咩,但點解我會照抽?係因為抽得出隻牌就應該唔多唔少都同佢嘅狀況有關連,所以我要佢自己話返俾我聽有乜嘢關連。

 

佢一望就話好得意呀!佢話張牌雖然完全反映唔到佢當時諗緊嘅嘢(塔羅牌根本就唔係攞黎咁用),但係就反映到佢當日做嘅嘢 – 原來佢當日分別同幾個客人開會,全部都係女性,其中客人仲有大肚添!請大家而家留心望下隻”Woman” of Worlds 牌,係咪真係好得意呢~ 😉

 

– Alayana

 

Alayana是一位正能量充沛的塔羅師,亦被冠以「愛情治療師」的稱號。茹素十多年,最討厭就是神棍,亦抗拒被稱為神婆,堅決做一個不迷信的專業塔羅師。

LIKE her facebook page to get a 10% discount:  www.facebook.com/alayanatarot

WhatsApp: (852) 5401 7170; Email: alayana.tarot@gmail.com