fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Hada Crie

化妝棉 for Hitachi Hada Crie 導出.導入機

首先要多謝Anne 給我用Hitachi時, 所用的化妝棉的分享 ~ 我決定發揚光大, 因用不同的棉花, 效果真的不一樣. Hitachi機, 導出跟其中一個導入的function 係要用棉花的. 雖然, 佢冇特定要用邊隻棉花先ok, 所以開始時, 我咪用番我屋企有的麗的棉花. 況且我覺得佢薄啲, 冇咁浪費化妝水.

Hitachi Hada Crie 導出.導入機

花在護膚品上的, 我向來都比較捨得. 防止問題出現, 總好過問題出現後才去解決. 但就算你用上最頂級的skincare, 你嘅皮膚本身都要好乾淨, 否則有礙吸收, 白白浪費了你的護膚品.