fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

化妝棉 for Hitachi Hada Crie 導出.導入機

0 1,353

首先要多謝Anne 給我用Hitachi時, 所用的化妝棉的分享 ~ 我決定發揚光大, 因用不同的棉花, 效果真的不一樣.

Hitachi機, 導出跟其中一個導入的function 係要用棉花的. 雖然, 佢冇特定要用邊隻棉花先ok, 所以開始時, 我咪用番我屋企有的麗的棉花. 況且我覺得佢薄啲, 冇咁浪費化妝水.

但得Anne 提點: 導出功能,如果用D質地粗D既棉花會比較好,好似麗的化妝棉個類咁薄,效果反而無咁好.

 

她絕對說出重點來. 用厚啲嘅棉花, 係更有效去吸走啲污衊嘢.

1)   用麗的, 係薄啲, 但好似 “吸力”冇咁好. 正如厚啲嘅毛巾, 會比薄毛巾更有效吸水咁la

2)   厚啲嘅棉花亦相對軟滑啲….而帶清潔力的bioderma 唔多唔小都會令皮膚變乾, 所以用上軟滑小小嘅綿花, 感覺會舒服啲.

 

將濕透化妝水的麗的棉造導入, 則沒有大問題.

 

Anne 亦推介用圓型的棉花…會跟機頭嘅shape 啱啱好. 這包在惠康買的First Choice, 不用$9 的棉花 (80片), 就very good!

剛巧又跟博士shopping, 她推介我用RMK 的cleansing balm (佢有, 我當然都要有, 所以買了, 但未開嚟用; 遲啲用過好, 再SHARE) 當中,你可以配合佢哋嘅Cotton pad 用……這cotton pad, 果然係殿堂級的cotton pad.  $50盒有72片, 比First choice 貴好多…..就正如早前說的cdp 朴咁, 係比市面的朴貴, 但物有所值.

佢有兩面的. 一面係好似 “紗布”咁, 但都好軟的. 主要係用嚟 “清潔” (如落妝, or 抹走污衊嘢). 另一面, 就係棉面…..乾的時候摸落去, 只覺得佢幾滑,但說不上好特別. 但將佢濕咗水….再摸…保證你會 “嘩”一聲…..因佢會變成silky smooth, 軟滑到令你有 “驚為天人”嘅感覺.

  

即是說, 如用紗布面 = 導出. 用棉面 = 導入. 佢比麗的也好, First Choice 也好, 更耐用. 因導出導入時, 你都係將塊棉在面上 “磨”…..平價的棉花, 會起絲. 但rmk 的則係原好無缺. 用rmk + Hitachi, 簡直係一個享受.

 

 

總結:

1)   唔會用麗的 + Hitachi 用.

2)   我敗家女面, 但窮家女底. 所以每天的導出, 都係用first choice 好了.

3)   導入就用rmk