fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

用爆谷也可以畫畫?

0 198

爆谷、杯、木塞、生菜、花生、餅乾、糖紙、萬字夾等平平無其的物品也可以變成有趣的作品?

一名巴西藝術家 Victor Nunes將我們日常生活中普通的食物及其他物品,加上創意及插畫,幻化成幽默可愛的圖畫。

popcornbiscuit

 

 

 

 

 


 

wine

candy 

 

 

 

 

 

 

butterflycorn

 

 

 

 

 

 

 

圖片來源: 互聯網